Microcontroller Programmer (Motorolla HCO8)

توضیحات

طراحی اولیه این پروگرمر توسط تیم مهندسی شرکت مپنا لکوموتیو صورت گرفته بود ولی طراحی اولیه برای ساخت و استفاده از پختگی کافی برخوردار نبود. گروه Semitech پس از عیب‌یابی و بهینه‌سازی طراحی الکترونیکی این دستگاه، تعداد 10 عدد از محصول نهایی را تحویل شرکت مپنا لکوموتیو داد. خواستگاه این دستگاه صنعت حمل و نقل ریلی می‌باشد و از آن جهت برنامه‌نویسی نرم‌افزاری بر روی سخت‌افزار به کار رفته در بخش‌هایی از مدارات الکترونیکی داخل لکوموتیو استفاده می‌شود.