طراحی

حمل و نقل ریلی

طراحی و ساخت تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در صنعت حمل و نقل ریلی، مانند واحد کنترل پیشرانه (TCU) لکوموتیو ، ...

الکترونیک خودرو

تحقیق، طراحی و ساخت تجهیزات حوزه‌ی الکترونیک قدرت به‌کاررفته در زمینه‌ی خودروهای هایبرید و الکتریکی، از قبیل بخش پیشرانه‌ی الکتریکی، ...

انرژی‌‌های نو و تجدیدپذیر

امروزه دیگر اهمیت پرداختن به بحث انرژی‌های نو و تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی بر کسی پوشیده نیست ...

تجهیزات پزشکی

ارائه‌ی خدمات مرتبط با الکترونیک قدرت در حوزه‌ی تجهیزات پزشکی، مانند طراحی و ساخت منابع تغذیه و بخش ولتاژ بالای ...