مدار‌های الکتریکی

طراحی شماتیک و سیستماتیک مدارهای الکتریکی توسط نرم‌افزارهای مورد استفاده در صنعت، به همراه طراحی، مونتاژ و تولید بوردهای چاپی (PCB)، انتخاب المان‌های مداری مناسب در بخش طراحی و تهیه آنها به میزان مورد نیاز از جمله خدمات این بخش است.