انرژی‌‌های نو و تجدیدپذیر

امروزه دیگر اهمیت پرداختن به بحث انرژی‌های نو و تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی بر کسی پوشیده نیست و خواه ناخواه در آینده‌ی نزدیک صنایع متکی بر سوخت‌های فسیلی باید انرژی مورد نیاز برای ادامه‌ی فعالیت کسب و کار خود را از طریق انرژی‌‌های نو و تجدیدپذیر تامین نمایند.

تحقیق، طراحی و ساخت و پیاده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز جهت بهره‌برداری از انرژی‌های نو و تجدیدپذیری نظیر انرژی خورشیدی، انرژی بادی و سایر انرژی‌های پاک از جمله خدمات گروه Semitech در زمینه‌ی انرژی‌های نو و تجدیدپذیر به کارفرمایان است.