مهندسی معکوس تجهیزات الکتریکی

با توجه به دشوار بودن تامین برخی تجهیزات الکتریکی وارداتی فاقد نمونه‌های داخلی، و با هدف تقویت کاهش هزینه‌ی مربوط به تهیه اینگونه تجهیزات، مهندسی معکوس جهت ساخت و مونتاژ، گزینه‌ی مناسبی است. از این رو گروه Semitech با اجرای دقیق فرآیند مهندسی معکوس و ارائه‌ی TDP به کارفرمایان، در این زمینه خدمات متنوعی ارائه می‌کند.