تجهیزات پزشکی

ارائه‌ی خدمات مرتبط با الکترونیک قدرت در حوزه‌ی تجهیزات پزشکی، مانند طراحی و ساخت منابع تغذیه و بخش ولتاژ بالای تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در این بخش، از جمله خدمات گروه Semitech است.